Trávníky

Poznávací okruh

Lidová architektura

Malé náměstí

JechovskoDům číslo 141 - nynější kavárna, Jechovsko, Knopovsko, kašna Parcela domu číslo 141 byla zastavěna po roce 1820. Původně pravděpodobně dřevěný dům s chlévem a zahrádkou byl po požáru Vroce 1858 rozšířen apřestavěn do současné podoby. Jedná se o poslední autenticky dochovaný objekt Vjižní části Malého náměstí (sousední dům č. 142 byl výrazně přestavěn, zbylé objekty Vprostoru od břehu Žernovníka po patu kostelního návrší zanikly). Východní průčelí, orientované ke kostelu, je sedmiosé. Vpřízemí je umístěn hlavní vstup do objektu, dřevěné dvoukřídlé šestikazetové dveře, pocházející patrně z doby výstavby domu. JechovskoVe druhé ose zleva jsou pak osazeny železné dvoukřídlé dveře. Okno Vpřízemí Vprvní ose zprava je slepé. Vprostřední ose severního průčelí, obráceného do náměstí, je situován vstup do původního „krámu“, dnes kavárny. Fasáda je členěna: horizontálně - soklem z pískovcových kvádrů a korunní římsou se zubořezem; vertikálně - Vkaždém podlaží pilastry s toskánskými hlavicemi. Interiér obou místností dnešní kavárny je zaklenutý valenou segmentovou klenbou, z nichž jedna má dva cihlové pásy. Vroce 2005 byla provedena oprava krovu, vybudování čtyř vikýřů a výměna původní krytiny (břidlice) za azbestocementové šablony. Kavárna na rynku
Dům zvaný Jechovsko byl pravděpodobně postaven již Vroce 1648, po požáru roku 1774 byl na konci 18. století přestavěn patrně do dnešní podoby. Původní střešní krytina břidlice byla na konci 20. století nahrazena šedým eternitem. Polovina stavení je omítnutá, lidově: „Vkožichu“. a co o „hrbaté chaloupce“ říká pověst? Jedno ze starých řemesel provozovaných Vtéto chalupě bylo perníkářství. Pan Jech nazývaný na jarmarcích a trzích Marcipánek měl přepěknou dceru Leontýnku, do níž se zamiloval žernovnický vodník Pepi Nágl. Leontýnka nechtěla o vodníkově lásce ani slyšet. Připravila na něj lest a doufala, že tím vodníka odradí. Vylákala ho do světnice, zamkla a pět dní sušila. Ztrestalý vodník dlouho přemýšlel o pomstě. až jednou přišla z Žernovníku velká voda, která Pepimu umožnila nepozorovaně vklouznout do sklepení k základům domu, kde podtrhával jeden kámen po druhém. Stavení se poněkud sesulo, ale nezřítilo, jak si přál vodník. Jen střecha se trochu zhrbatila, asi jako hřbet krávy.
Kašna na rynku Další svou historií zajímavá stavba na Malém náměstí je zděný dům Knopovsko. Na straně obrácené k Malému náměstí je možno vidět původní klasicistní dveře s empírovým portálem. Pod trojúhelníkovým štítem je umístěn reliéf mořské panny. Štít je nahoře ukončen klasicistní pískovcovou vázou.
Kašna, jejíž autor není znám, byla postavena roku 1828. Uprostřed šestiboké pískovcové nádrže je sloupec. Jeho hlavici tvoří 4 ovály a na nich stojí věž s dvěma erby po stranách. V otevřené bráně věže je nápis: „Znakem miesta 1501“. První restaurování kašny bylo provedeno před rokem 1985, obnovení přívodu vody a další opravy pak roku 2002. Knopovsko Jechovsko